برندگان جایزه ویژه

برندگان پلوپز ۴ نفره پارس خزر

برنده ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

برنده ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

علی خیراندیش ۰۹۱۳****۵۲۱

برنده ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

برنده ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

رقیه آتشکوه ۰۹۱۳****۲۳۷

برنده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برنده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

عباس آخوندی ۰۹۱۳****۴۵۷

برنده ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

برنده ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

محمد شیخ علیشاهی ۰۹۱۳****۴۰۲

برنده ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

برنده ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

داوود دهقان ۰۹۱۳****۴۱۹

برنده ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

برنده ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

احمد جمالیون ۰۹۱۳****۵۶۷

برنده ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

برنده ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

آقای زارع ۰۹۱۳****۵۹۰

برنده ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

برنده ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

علی منتظری ۰۹۱۳****۷۴۹

برنده ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

برنده ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

حسین صفری ۰۹۱۳****۱۰۹

برنده ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

برنده ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

محمدرضا ژیان پور ۰۹۱۳****۹۶۳

برنده ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

برنده ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

آقای آخوندی ۰۹۱۳****۶۷۶

برنده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برنده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

آقای اعلایی ۰۹۱۳****۴۰۶